UAM: Filologia, specjalność bałtologia - filologia litewska

studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Neofilologiikomentarzy: 0

Statystyki z lat 2011-2014

Ogólne Wyniki I tury Ostateczne wyniki Uwagi
Limit miejsc Kandydatów Kandydatów na miejsce Próg Zakwalifi kowanych Próg Max Przyjętych
2011 20 16 0.80 6.50 16 6.50 81.30 12 ogłoszono dodatkowy nabór
2012 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2012
2013 20 9 0.45 33.00 9 33.00 86.00 5 ogłoszono dodatkowy nabór
2014 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2014

wyświetl uwagi i wyjaśnienia do powyższych statystyk

Wykresy rozkładu liczby kandydatów względem uzyskanej liczby punktów

Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunku na rok akademicki 2015/2016

źródło: System Internetowej Rekrutacji UAM
Uwaga: koniecznie zapoznaj się z ogólnymi zasadami rekrutacji obowiązującymi na UAMie.

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego

Tryb I 2) 3) 7)

Tryb II 5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości

przedmiot

poziom

waga

uwaga

przedmiot

waga

uwaga

pierwszy j. obcy nowożytny

(ustny)

podstawowy lub rozszerzony

0,1

j. obcy nowożytny

0,7

0,2

pierwszy j. obcy nowożytny

(pisemny)

rozszerzony

0,5

drugi j. obcy nowożytny

(ustny)

rozszerzony

0,1

jeden przedmiot

4)

do wyboru

*) **) ***)

drugi przedmiot

0,3

drugi j. obcy nowożytny

(pisemny)

rozszerzony

0,2

inny przedmiot

rozszerzony

0,3

*) W przypadku wskazania języka obcego nowożytnego jako przedmiotu do wyboru, jako pierwszy język obcy bierze się korzystniejszy dla kandydata.

**) Przedmioty do wyboru: matematyka, drugi język obcy nowożytny, język ojczysty mniejszości narodowych, historia, geografia.

***) W przypadku drugiego języka obcego nowożytnego uwzględniany jest wynik egzaminu maturalnego zdawanego w części ustnej i pisemnej.

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.

Od kandydatów, którzy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu w trybie I i II wymagana jest znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym.

Na specjalności etnolingwistyka rekrutuje się jedną grupę z językiem niemieckim i cztery grupy z językiem angielskim.

Objaśnienie stosowanych przypisów:

  1. Uwzględniany jest tylko jeden poziom. W przypadku, gdy kandydat posiada z danego przedmiotu wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym uwzględniany jest wynik z poziomu korzystniejszego dla kandydata.

  2. Sposób przeliczania wyników matury międzynarodowej (IB) na punkty „nowej matury” podany jest w § 21 ust. 1 Części ogólnej Uchwały.

  3. Jeżeli kandydat posiada dwie oceny z egzaminu dojrzałości z wymaganego przedmiotu (egzamin pisemny i ustny), to wybierany jest najlepszy wynik.

  4. Sposób przeliczania ocen z egzaminu dojrzałości na punkty podany jest w § 22 Części ogólnej Uchwały.

  5. Kandydatom przystępującym po raz pierwszy do egzaminu maturalnego od roku 2012 wynikowi z języka obcego nowożytnego zdawanego w części ustnej bez określenia poziomu przypisuje się wagę odpowiadającą poziomowi rozszerzonemu.

Komentarze (0):