UAM: Dialog i doradztwo społeczne

studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Teologicznykomentarzy: 0

Statystyki z lat 2011-2014

Ogólne Wyniki I tury Ostateczne wyniki Uwagi
Limit miejsc Kandydatów Kandydatów na miejsce Próg Zakwalifi kowanych Próg Max Przyjętych
2011 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2011
2012 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2012
2013 120 62 0.52 22.75 62 22.75 94.00 41 ogłoszono dodatkowy nabór
2014 120 50 0.42 25.60 48 25.60 80.40 25(+1) ogłoszono dodatkowy nabór

wyświetl uwagi i wyjaśnienia do powyższych statystyk

Wykresy rozkładu liczby kandydatów względem uzyskanej liczby punktów

Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunku na rok akademicki 2015/2016

źródło: System Internetowej Rekrutacji UAM
Uwaga: koniecznie zapoznaj się z ogólnymi zasadami rekrutacji obowiązującymi na UAMie.

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego

Tryb I 1) 2) 3)

Tryb II 4) 5)

Konkurs świadectw dojrzałości

przedmiot

poziom

waga

uwaga

przedmiot

waga

uwaga

j. polski

podstawowy

lub

rozszerzony

0,2

trzy do wyboru z dziewięciu

j. polski

0,4

trzy do wyboru z dziewięciu

0,4

biologia

podstawowy

lub

rozszerzony

0,15

biologia

0,3

0,3

filozofia

podstawowy

lub

rozszerzony

0,15

filozofia

0,3

0,3

historia

podstawowy

lub

rozszerzony

0,15

historia

0,3

0,3

informatyka

podstawowy

lub

rozszerzony

0,15

informatyka

0,3

0,3

j. łaciński i kultura antyczna

podstawowy

lub

rozszerzony

0,15

j. łaciński

0,3

0,3

j. obcy nowożytny

podstawowy

lub

rozszerzony

0,15

j. obcy nowożytny

0,3

0,3

matematyka

podstawowy

lub

rozszerzony

0,15

matematyka

0,3

0,3

wiedza o społeczeństwie

podstawowy

lub

rozszerzony

0,15

wiedza o społeczeństwie

0,3

0,3

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.

Objaśnienie stosowanych przypisów:

  1. Suma wyników egzaminu maturalnego zdawanego w części pisemnej lub ustnej. Uwzględnia się wynik z części najkorzystniejszej dla kandydata.

  2. Uwzględniany jest tylko jeden poziom. W przypadku, gdy kandydat posiada z danego przedmiotu wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym uwzględniany jest wynik z poziomu korzystniejszego dla kandydata.

  3. Sposób przeliczania wyników matury międzynarodowej (IB) na punkty „nowej matury” podany jest w § 21 ust. 1 Części ogólnej Uchwały.

  4. Jeżeli kandydat posiada dwie oceny z egzaminu dojrzałości z wymaganego przedmiotu (egzamin pisemny i ustny), to wybierany jest najlepszy wynik.

  5. Sposób przeliczania ocen z egzaminu dojrzałości na punkty podany jest w § 22 Części ogólnej Uchwały.

Lista olimpiad i konkursów uprawniających do uzyskania maksymalnej liczby punktów

podstawa prawna: Uchwała nr 149/2013/2014
  • Olimpiada Teologii Katolickiej - laureat eliminacji centralnych

Komentarze (0):