UAM: Kierunek prawno-ekonomiczny

studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Wydział Prawa i Administracjikomentarzy: 0

Statystyki z lat 2011-2014

Ogólne Wyniki I tury Ostateczne wyniki Uwagi
Limit miejsc Kandydatów Kandydatów na miejsce Próg Zakwalifi kowanych Próg Max Przyjętych
2011 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2011
2012 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2012
2013 60 442 7.37 66.50 75 54.70 77.50 61(+5)
2014 60 406 6.77 60.85 89 57.10 91.00 60(+2)

wyświetl uwagi i wyjaśnienia do powyższych statystyk

Wykresy rozkładu liczby kandydatów względem uzyskanej liczby punktów

Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunku na rok akademicki 2015/2016

źródło: System Internetowej Rekrutacji UAM
Uwaga: koniecznie zapoznaj się z ogólnymi zasadami rekrutacji obowiązującymi na UAMie.

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego

Tryb I 1) 2) 3)

Tryb II 4) 5)

konkurs świadectw dojrzałości

przedmiot

poziom

waga

uwaga

przedmiot

waga

uwaga

j. obcy nowożytny (angielski lub francuski lub hiszpański lub niemiecki lub rosyjski)

podstawowy

lub

rozszerzony

0,2

j. obcy nowożytny (angielski lub francuski lub hiszpański lub niemiecki lub rosyjski)

0,4

0,4

geografia albo historia

albo matematyka

podstawowy

lub

rozszerzony

0,3

geografia albo historia albo matematyka

0,6

0,6

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.

Objaśnienie stosowanych przypisów:

  1. Suma wyników egzaminu maturalnego zdawanego w części pisemnej.

  2. Uwzględniany jest tylko jeden poziom. W przypadku, gdy kandydat posiada z danego przedmiotu wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym uwzględniany jest wynik z poziomu korzystniejszego dla kandydata.

  3. Sposób przeliczania wyników matury międzynarodowej (IB) na punkty „nowej matury” podany jest w § 21 ust. 1 Części ogólnej Uchwały.

  4. Jeżeli kandydat posiada dwie oceny z egzaminu dojrzałości z wymaganego przedmiotu (egzamin pisemny i ustny), to wybierany jest najlepszy wynik.

  5. Sposób przeliczania ocen z egzaminu dojrzałości lub ocen końcowych na świadectwie dojrzałości na punkty podany jest w § 22 Części ogólnej Uchwały.

Komentarze (0):