UAM: Projektowanie kultury

studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźniekomentarzy: 0

Statystyki z lat 2011-2014

Ogólne Wyniki I tury Ostateczne wyniki Uwagi
Limit miejsc Kandydatów Kandydatów na miejsce Próg Zakwalifi kowanych Próg Max Przyjętych
2011 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2011
2012 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2012
2013 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2013
2014 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2014

wyświetl uwagi i wyjaśnienia do powyższych statystyk

Wykresy rozkładu liczby kandydatów względem uzyskanej liczby punktów

Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunku na rok akademicki 2015/2016

źródło: System Internetowej Rekrutacji UAM
Uwaga: koniecznie zapoznaj się z ogólnymi zasadami rekrutacji obowiązującymi na UAMie.

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego

Tryb I 1) 2) 3)

Tryb II 5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości

przedmiot

poziom

waga

uwaga

przedmiot

waga

uwaga

j. polski

podstawowy

lub

rozszerzony

0,1

j. polski

0,4

0,3

j. obcy nowożytny

podstawowy

lub

rozszerzony

0,1

j. obcy nowożytny

0,4

0,3

historia

lub historia sztuki

lub historia muzyki

lub wiedza o społeczeństwie

lub język łaciński i kultura antyczna

lub język grecki i kultura antyczna

podstawowy

lub

rozszerzony

0,2

jeden przedmiot do wyboru 4)

j. łaciński

0,2

jeden przedmiot do wyboru 4)

historia

0,2

0,4

wiedza o społeczeństwie

0,2

matematyka

lub geografia

lub biologia

podstawowy

lub

rozszerzony

0,1

geografia

0,2

0,2

biologia

0,2

matematyka

0,2

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.

Objaśnienie stosowanych przypisów:

  1. Suma wyników egzaminu maturalnego zdawanego w części pisemnej.

  2. Uwzględniany jest tylko jeden poziom. W przypadku, gdy kandydat posiada z danego przedmiotu wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym uwzględniany jest wynik z poziomu korzystniejszego dla kandydata.

  3. Sposób przeliczania wyników matury międzynarodowej (IB) na punkty „nowej matury” podany jest w § 21 ust. 1 Części ogólnej Uchwały.

  4. Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, to brany pod uwagę jest najkorzystniejszy z wyników.

  5. Jeżeli kandydat posiada dwie oceny z egzaminu dojrzałości z wymaganego przedmiotu (egzamin pisemny i ustny), to wybierany jest najlepszy wynik.

  6. Sposób przeliczania ocen z egzaminu dojrzałości na punkty podany jest w § 22 Części ogólnej Uchwały.

Komentarze (0):