UAM: Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne (MISHiS)

studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społecznekomentarzy: 0

Statystyki z lat 2011-2014

Ogólne Wyniki I tury Ostateczne wyniki Uwagi
Limit miejsc Kandydatów Kandydatów na miejsce Próg Zakwalifi kowanych Próg Max Przyjętych
2011 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2011
2012 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2012
2013 30 57 1.90 137.50 31 103.40 200.00 30
2014 30 39 1.30 134.00 30 130.40 200.00 26(+1) ogłoszono dodatkowy nabór

wyświetl uwagi i wyjaśnienia do powyższych statystyk

Wykresy rozkładu liczby kandydatów względem uzyskanej liczby punktów

Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunku na rok akademicki 2015/2016

źródło: System Internetowej Rekrutacji UAM
Uwaga: koniecznie zapoznaj się z ogólnymi zasadami rekrutacji obowiązującymi na UAMie.

Studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia za wyjątkiem kierunków prawo i teologia, które są realizowane jako jednolite studia magisterskie

W trybie tych studiów kandydaci przyjmowani są na następujące kierunki i specjalności studiów:

 1. Archeologia

 2. Bałkanistyka

 3. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 4. Etnologia

 5. Filmoznawstwo i kultura mediów

 6. Filologia angielska

 7. Filologia angielska specjalność filologia południowoafrykańska

 8. Filologia specjalność bałtologia - filologia litewska

 9. Filologia specjalność etnolingwistyka

 10. Filologia specjalność filologia bułgarska

 11. Filologia specjalność filologia chorwacka

 12. Filologia specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej - filologia wietnamska

 13. Filologia specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej - filologia indonezyjsko-malajska

 14. Filologia specjalność filologia duńska (limit 1 miejsce)

 15. Filologia specjalność filologia germańska

 16. Filologia specjalność filologia romańska

 17. Filologia specjalność filologia klasyczna

 18. Filologia specjalność filologia koreańska

 19. Filologia specjalność filologia niderlandzka

 20. Filologia specjalność filologia nowogrecka

 21. Filologia specjalność filologia portugalska

 22. Filologia specjalność filologia serbska

 23. Filologia specjalność filologia słowiańska i filologia polska

 24. Filologia specjalność filologia szwedzka (limit 1 miejsce)

 25. Filologia specjalność filologia rosyjska

 26. Filologia specjalność filologia rosyjska z filologią angielską

 27. Filologia specjalność filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną

 28. Filologia specjalność filologia ukraińska

 29. Filologia specjalność lingwistyka stosowana

 30. Filologia specjalność językoznawstwo i nauka o informacji

 31. Filologia specjalność językoznawstwo komputerowe

 32. Filologia specjalność studia śródziemnomorskie

 33. Filologia specjalność ugrofinistyka - filologia węgierska

 34. Filologia polska

 35. Filozofia

 36. Filozofia specjalność etyka

 37. Filozofia specjalność komunikacja społeczna

 38. Filozofia specjalność życie publiczne

 39. Historia

 40. Historia specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

 41. Historia specjalność nauczycielska

 42. Historia specjalność socjoekonomika

 43. Historia specjalność mediewistyka

 44. Historia specjalność myśl i kultura polityczna

 45. Historia specjalność historia wojskowości

 46. Kulturoznawstwo

 47. Muzykologia

 48. Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

 49. Pedagogika specjalność socjoterapia i promocja zdrowia

 50. Pedagogika specjalność resocjalizacja

 51. Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne

 52. Pedagogika specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna

 53. Pedagogika specjalna specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

 54. Politologia

 55. Prawo

 56. Socjologia

 57. Stosunki międzynarodowe

 58. Teologia

 59. Wiedza o teatrze

 60. Wschodoznawstwo

 1. Rozmowa kompetencyjna na jeden z dwóch zgłoszonych przez kandydata tematów z zakresu wiedzy humanistycznej, która oceniana jest w skali od 0 do 100 punktów.
  Temat oraz dobór lektur, stanowiący punkt wyjścia do rozmowy z komisją kwalifikacyjną, pozostawiony jest kandydatom, którzy swoje propozycje przekazują drogą elektroniczną we właściwym terminie podanym na stronach systemu IR.
  Pozytywne zaliczenie rozmowy kompetencyjnej to uzyskanie co najmniej 60 punktów.

 1.  

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego

Tryb I 1) 2) 3)

Tryb II 5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości

przedmiot

poziom

waga

uwaga

przedmiot

waga

uwaga

j. polski

rozszerzony

0,3

j. polski

0,3

j. obcy nowożytny

podstawowy

lub

rozszerzony

0,15

j. obcy nowożytny

0,3

0,3 ****

historia

podstawowy

lub

rozszerzony

0,2

jeden przedmiot do wyboru 4)

historia

0,4

jeden przedmiot do wyboru 4)

0,4

historia sztuki

podstawowy

lub

rozszerzony

0,2

0,4

historia muzyki

podstawowy

lub

rozszerzony

0,2

0,4

język łaciński i kultura antyczna

podstawowy

lub

rozszerzony

0,2

wiedza o społeczeństwie

0,4

0,4

język grecki i kultura antyczna

podstawowy

lub

rozszerzony

0,2

0,4

wiedza o społeczeństwie

podstawowy

lub

rozszerzony

0,2

język łaciński

0,4

0,4

filozofia

podstawowy

lub

rozszerzony

0,2

0,4

II język obcy nowożytny

podstawowy

lub

rozszerzony

0,2

0,4 ****

**** Podana waga obowiązuje również maturę z języka obcego nowożytnego i z II języka obcego nowożytnego zdawaną bez podziału na poziomy.

Końcowym wynikiem jest suma punktów uzyskanych z obu form postępowania kwalifikacyjnego.

Do wypełnienia połowy limitu miejsc przyjmowani są laureaci eliminacji centralnych Olimpiad zgodnie z uchwałą Senatu UAM w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających wymogi określone wyżej,
o przyjęciu decyduje ranking miejsc (według punktów) uzyskanych na szczeblu centralnym przez laureatów wyżej wymienionych olimpiad.

Objaśnienie stosowanych przypisów:

 1. Suma wyników egzaminu maturalnego zdawanego w części pisemnej.

 2. Uwzględniany jest tylko jeden poziom. W przypadku, gdy kandydat posiada z danego przedmiotu wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym uwzględniany jest wynik z poziomu korzystniejszego dla kandydata.

 3. Sposób przeliczania wyników matury międzynarodowej (IB) na punkty „nowej matury” podany jest w § 21 ust. 1 Części ogólnej Uchwały.

 4. Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, to brany pod uwagę jest najlepszy z wyników.

 5. Jeżeli kandydat posiada dwie oceny z egzaminu dojrzałości z wymaganego przedmiotu (egzamin pisemny i ustny), to wybierany jest najlepszy wynik.

 6. Sposób przeliczania ocen z egzaminu dojrzałości na punkty podany jest w § 22 Części ogólnej Uchwały.

Lista olimpiad i konkursów uprawniających do uzyskania maksymalnej liczby punktów

podstawa prawna: Uchwała nr 149/2013/2014
 • Olimpiada Artystyczna - laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Biologiczna - laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Filozoficzna - laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Historyczna - laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Języka Angielskiego - laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Języka Francuskiego - laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Języka Hiszpańskiego - laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Języka Łacińskiego - laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Języka Niemieckiego - laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Języka Rosyjskiego - laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej - laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka - laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Wspólczesnym - laureat eliminacji centralnych
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej - laureat eliminacji centralnych

Komentarze (0):