UAM: Filologia, specjalność filologia rosyjska, grupa ze znajomością języka rosyjskiego

studia niestacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (zaoczne)
Wydział Neofilologiikomentarzy: 0

Statystyki z lat 2011-2014

Ogólne Wyniki I tury Ostateczne wyniki Uwagi
Limit miejsc Kandydatów Kandydatów na miejsce Próg Zakwalifi kowanych Próg Max Przyjętych
2011 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2011
2012 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2012
2013 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2013
2014 brak informacji o naborze na ten kierunek w roku 2014

wyświetl uwagi i wyjaśnienia do powyższych statystyk

Wykresy rozkładu liczby kandydatów względem uzyskanej liczby punktów

Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunku na rok akademicki 2015/2016

źródło: System Internetowej Rekrutacji UAM
Uwaga: koniecznie zapoznaj się z ogólnymi zasadami rekrutacji obowiązującymi na UAMie.

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego

Tryb I 2) 3) 7)

Tryb II 5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości

przedmiot

poziom

waga

uwaga

przedmiot

waga

uwaga

j. rosyjski lub

j. polski (ustny)

podstawowy lub rozszerzony

0,2

j. rosyjski lub j. polski

1

0,4

j. rosyjski lub

j. polski (pisemny)

podstawowy lub rozszerzony

0,4

0,6

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.

Od kandydatów, którzy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu w trybie I i II wymagana jest znajomość języka rosyjskiego na poziomie średnio zaawansowanym.

Objaśnienie stosowanych przypisów:

  1. Uwzględniany jest tylko jeden poziom. W przypadku, gdy kandydat posiada z danego przedmiotu wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym uwzględniany jest wynik z poziomu korzystniejszego dla kandydata.

  2. Sposób przeliczania wyników matury międzynarodowej (IB) na punkty „nowej matury” podany jest w § 21 ust. 1 Części ogólnej Uchwały.

  3. Jeżeli kandydat posiada dwie oceny z egzaminu dojrzałości z wymaganego przedmiotu (egzamin pisemny i ustny), to wybierany jest najlepszy wynik.

  4. Sposób przeliczania ocen z egzaminu dojrzałości na punkty podany jest w § 22 Części ogólnej Uchwały.

  5. Kandydatom przystępującym po raz pierwszy do egzaminu maturalnego od roku 2012 wynikowi z języka obcego nowożytnego zdawanego w części ustnej bez określenia poziomu przypisuje się wagę odpowiadającą poziomowi rozszerzonemu.

Lista olimpiad i konkursów uprawniających do uzyskania maksymalnej liczby punktów

podstawa prawna: Uchwała nr 149/2013/2014
  • Olimpiada Języka Rosyjskiego - finalista eliminacji centralnych
  • Olimpiada Języka Rosyjskiego - laureat eliminacji centralnych

Komentarze (0):