Istotne informacje o rankingu
  • kandydatów na miejsce oznacza liczbę kandydatów z przypisaną opłatą przypadającą na jedno miejsce (zgodnie z limitem miejsc).
  • liczba kandydatów oznacza wszystkich kandydatów zapisanych na dany kierunek, którzy przypisali do niego opłatę rekrutacyjną. W zależności od kierunku mniejsza lub większa część kandydatów nie podejmuje studiów na danym kierunku.
  • limit miejsc oznacza wskazaną przez wydział pulę miejsc na danym kierunku. W wielu przypadkach, za zgodą Rektora, na danym kierunku przyjmowanych jest więcej Kandydatów niż wynika z limitu miejsc.
  • przyjętych oznacza liczbę osób, która ostatecznie podjęła studia na danym kierunku. Liczba podana w nawiasie oznacza dodatkowe osoby przyjęte w ramach odwołania.
  • próg punktowy oznacza liczbę punktów, które zdobyła ostatnia osoba na liście rankingowej, która została przyjęta na dany kierunek. Jest to próg *ostateczny*, który często jest niższy niż próg z I tury.
  • przekreślenie kierunku informuje o tym, że kierunek nie znajduje się w tegorocznej ofercie UAMu lub występuje pod inną nazwą.
  • więcej informacji o danym kierunku - m.in. dane statystyczne z zeszłych lat, progi rankingowe z I tury, uzyskasz po kliknięciu na nazwę kierunku.

Ranking kierunków studiów z roku 2010

Kierunek studiów Kandyd. na miejsce Liczba kandydatów Limit miejsc Przyjętych Próg punktowy